ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ

ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ

Ψαλμοί του Δαυίδ & Προσευχές
Ξεμάτιασμα Πολύ Ισχυρό

Ξεμάτιασμα πολύ ισχυρό και απαλλαγή από την βασκανία με αυτή την ισχυρή προσευχή. Η προσευχή διαβάζετε πάνω από το καντήλι του σπιτιού όποτε είναι αναγκαίο. Θα πρέπει να καίτε και το ανάλογο θυμίαμα. Μετά το τέλος της προσευχής παίρνετε από το λάδι που είναι στο καντήλι και χρίζετε το μέτωπο του πάσχοντα και του δίνετε ένα ποτήρι νερό να πιει χωρίς να πάρει ανάσα. Ξεμάτιασμα πολύ ισχυρό για κάθε περίσταση!

Ξεμάτιασμα Πολύ Ισχυρό

Στο όνομα τ__ (όνομα πάσχοντός)

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς απο πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία τριάς, ελέησον ημάς.Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημα Σου ως εν ουρανό και επι της γής.Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλα ρύσαι ημάς απο του πονηρού.

Ότι σού εστιν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Στο όνομα τ__ (όνομα πάσχοντός)

Του Κυρίου δεηθωμεν.

Κύριε ο Θεός ημων, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιων πάντα και μετασκευάζων μόνων τω βούλεσθαι ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγαν την Βαβυλωνι εις δρόσον μεταβαλών και τους αγίους σου τρεις Παιδας σώους διαφυλάξας ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχων ημων η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων σου δεόμεθα και σε παρακαλουμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πασαν διαβολικήν ενέργειαν, πασαν σατανικήν εφοδον και πασαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμων βασκανίαν των κακοποιων και πονηρων ανθρώπων από του δούλου σου (τουδε) και η υπό ωραιότητος η ανδρείας η ευτυχίας η ζήλου και φθόνου η βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, εκτεινον την κραταιάν σου χειρα και τον βραχίονά σου τον ισχυρόν και υψιστον, και επισκοπων επισκόπησον το πλάσμα σου τουτο, και κατάπεμψον αυτω Αγγεον ειρηνικόν, κραταιόν, ψυχης και σώματος φύλακα, ος επιτιμήσει και απελάσει απ’ αυτου πασαν πονηράν βουλήν, πασαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιων και φθονερων ανθρώπων, ινα υπό σου ο σός ικέτης φρουρούμενος, μετ’ ευχαριστίας ψάλλη σοι «Κύριος εμοί βοηθός, και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι ανθρωπος» και πάλιν «Ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ μετ’ εμου ει ότι σύ ει ο θεός, κραταίωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, αρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιωνος». Ναι, Κύριε ο Θεός ημων, φεισαι του πλάσματος σου, και σωσον τον δουλόν σου από πάσης βλάβης και επηρείας της εκ βασκανίας γινομένης, και ανώτερον αυτόν παντός κακου διαφύλαξον πρεσβείαις της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημων Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδων Αρχαγγέλων, και πάνων σου των Αγίων. Αμήν.

Ξεμάτιασμα πολύ ισχυρό που πρέπει να μάθει ο καθένας!

ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΜΕ ΛΑΔΙ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΦΑΓΙΑΣ
Μαγικά Φίλτρα Ταρωτώ

ΜΑΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΙΑ

ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΙΑ

Μενού
Cookie Notification
Χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Αν προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies, σημαίνει πως αποδέχεστε την χρήση τους.
Πολιτική απορρήτου
Ρυθμίσεις Cookies
ΟΚ, μου αρέσουν τα Cookies!